ANTHROPOLOGICA SLOVACA

Časopis pre sociálnu antropológiu a príbuzné disciplíny

Anthropologica Slovaca ašpiruje na to, aby sa stal ústredným časopisom Slovenskej asociácie sociálnej antropológie. Je to recenzovaný časopis pre sociálnu antropológiu, ktorý publikuje pôvodné etnografické výzkumy, teoretické komentáre a knižné recenzie relevantných antropologických textov ako aj prác z príbuzných odborov. Časopis sa v každom čísle snaží o pluralitu hlasov. Zahŕňa práce aplikovaných antropológov a antropológov pôsobiacich mimo akadémie.

Časopis Anthropologica Slovaca je tiež otvorený pre študentov všetkých úrovní štúdia, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a ponúka tak možnosti vyskúšať si, ako v praxi funguje publikačný proces v odborných vedeckých časopisoch.

Anthropologica Slovaca prijíma príspevky zo všetkých subdisciplín antropológie a jej príbuzných odborov.

V časopise Anthropologica Slovaca máme záujem publikovať príspevky pôvodných výskumných textov zameraných na antropologické otázky a problémy, ale tiež články skúmajúce, ako môžu antropologické zručnosti, idey a etnografický prístup ovplyvniť súčasné sociálne problémy. Rovnako máme záujem o texty, ktoré zdôrazňujú schopnosť antropológie formovať verejné, sociálne a globálne problémy a reality.

Časopis Anthropologica Slovaca vychádza dvakrát ročne. Informácie, ako sú publikačné výzvy, redakčné a recenzentské príležitosti, ako aj nové čísla časopisu, nájdete na webovej stránke Slovenskej asociácie sociálnej antropológie https://antropologia.sk/.

V časopise Anthropologica Slovaca máme záujem o štyri druhy príspevkov:
1) Pôvodné výskumné články (do 10 000 slov)
2) Teoretické komentáre (do 4 000 slov)
3) Recenzie kníh (do 1 500 slov)
4) Fotografické eseje (10 fotografií a do 1 500 slov komentárov)

Ak si však myslíte, že ste napísali originálny a relevantný text, ktorý nezapadá do vyššie uvedených štyroch kategórií, pošlite, prosím, e -mail redakcii.

Svoje texty môžete poslať e-mailom do redakčného tímu na adresu

Tešíme sa na vaše príspevky!

Redakčná rada
Šéfredaktorka: Elena Sims Fejdi
Redakcia: Danijela Jerotijević, Ľuboslava Hloušková, Katarína Očková, Filip Boberić, Katarína Böhmová

Anthropologica Slovaca journal for social anthropology and related disciplines

Anthropologica Slovaca aspires to become the flagship journal of the Slovak Association of Social Anthropology. It is an anonymously peer-reviewed journal for social anthropology that publishes original ethnographic or theoretical research as well as book reviews of relevant texts in anthropology and related fields. The journal seeks a plurality of voices in each issue. It includes work by practicing anthropologists and anthropologists outside the academy.
Anthropologica Slovaca is also opened to students from all levels of studies, post-doctoral and early career researchers and provides an avenue for professionalization and involvement in journal publication processes.

The journal accepts contributions from all subfields of anthropology as well as from related disciplines.

We encourage submissions of original research addressing anthropological issues and problems, but also submissions exploring how anthropological skills, ideas, and ethnography can impact on contemporary social issues, as well as those ones that emphasize anthropology’s capacity to shape public issues, social problems, and global realities.

The Anthropologica Slovaca journal releases two issues per year. Information such as calls for papers and editorial and peer-reviewing opportunities, as well as new issues can be found on the Slovak Association of Social Anthropology web site www.antropologia.sk.

Anthropologica Slovaca is particularly interested in four types of submissions:
1) Original research articles (under 10000 words)
2) Theoretical commentaries (under 4000 words)
3) Book reviews (under 1500 words)
4) Photo essays (10 photos and up to 1500 words of commentary)

However, if you think that you have written an original and relevant text that does not fit into the above mentioned four categories, please email the editors.

You can email your texts to the editorial team on

We look forward to seeing your submissions!